No492模特沐子熙V最新写真93P沐子熙秀人网

No492模特沐子熙V最新写真93P沐子熙秀人网

 阴虚者,阳必凑之。《录验方》∶甘草一尺若数寸者,以径半寸为准,去赤皮炙之,令不吐。

虚邪留滞,则为痞满,满而不痛,名虚痞也。今云长人二十四椎者,其肢节宁即多矣。

其间二日而作者,机深以伏而发益迟,《内经》所谓阴邪内伏,阴与阳争不得出也。其疟气之始入也,则兼伤营气,营气伤则气潜伏于营舍之空窍,随营气不复,漫无止期。

若阳邪谵妄,神昏热甚而遗尿者,当清心解热。元气凝空,水始生也。

甚者黑斑,十死一生。仲景统括《内经》之义而知劳伤则精伤,精伤则气伤,气伤则形伤。

治宜散寒解热为主,并用加减小柴胡汤。又曰、若热不潮,未可与承气汤。

Leave a Reply