fgoACG本子网

fgoACG本子网

欲卧,常以夜半时加子,是时天地人万物皆卧,为一生生气出还,不与人同卧息,常随四时八节。男女神静心敏,耳聪目明,口鼻气香,若求强者内温酒,常吞求长者涂末求,大者,涂周服中禁忌。

或曰∶然则与手心主配合为表里者何也? 中焦者,胃脘也,禀天五之冲气,阴阳清浊自此而分,十二经络自此而始。

又云∶凡大汗,勿即脱衣。 然必待七日乃死,未若呼吸绝而即死之速也。

又云∶《少有经》云∶少思,少念,少欲,少事,少语,少笑,少愁,少乐,少喜,少怒,少好,少恶,行此十二少,养生之都契也。 后人只知有营卫,而不知营卫无宗气,曷能独循于经隧,行呼吸以应息数,而温分肉哉!此宗气者,当与营卫并称,以见三焦上中下皆此气而为之统宗也。

又云∶凡鸟兽燔死,食之杀人。《养性要录》云∶服天门冬勿食鲤鱼,病不除。

若一度制得不泄,则是一度大增油。生生子曰∶时师治血,爱用寒凉,每每畏用温、补二法,亦偏见也。

Leave a Reply